Ett helt nytt utställningskoncept har prövats och tagits fram på Norrbottens museum. Våren 2016 invigdes en utställning som är gjord tillsammans med barn i åldern upp till två år.

Egentligen är projektet Kan själv! inte helt unikt. Denna pedagogiska arbetsmodell är hämtad från ett projekt som Ida Lagnander vid Västarvet i Västra Götaland driver sedan 2006. Men i Norrbotten har just den här metoden inte provats tidigare.

- Hela idén bygger på att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som barn i späd ålder har. Grundtanken är att synliggöra de allra minsta och erbjuda kultur som är anpassad efter deras behov genom ett med- och avperspektiv, berättar Katali Jarefjäll.

Ida Renlund Katali Jarefjaell Foto Kjell OebergArbetet med projektet som i Norrbotten fått namnet
"Kan själv!-Kulturhistoriska möten" startade redan hösten 2013 med studiebesök i en Kan själv!-utställning i Skara på Västergötlands museum. I början av 2014 besökte Västarvets pedagog Ida Lagnander Norrbottens museum och berättade om den pedagogik som ligger till grund för projektet för Norrbottens museums personal och museipedagoger från hela länet.

Ida Renlund och Katali Jarefjäll med några föremål som barnen fått utforska under förstudien. ”Vi vuxna har många fördomar mot vilka föremål, färger och former som barnen tycker bäst om – då de själva får välja”. 

Seskarö och Luleå

Två förskolor i länet valdes ut att medverka i projektet; Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå. Projektledaren Ida Renlund, pedagog vid Norrbottens museum, besökte de bägge förskolorna vid flera tillfällen under våren 2014 då hon hade med sig olika föremål som presenterades för barnen. Varje besök dokumenterades genom foto, film och anteckningar. Frågor som undersöktes var hur barnen förhåller sig till olika föremål när det gäller färg, form, struktur, mönster och tyngd. Dessutom studerades hur barnen rör sig i rummet och hur de förhåller sig till sina kamrater och de vuxna som är närvarande i lokalen.

- Vi har valt ut två förskolor med olika storlek, med barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. Detta för att kunna se om och hur dessa förutsättningar påverkar barnens sätt att förhålla sig till föremålen, säger Ida Renlund.

Temat för projektet Kan själv! - Kulturhistoriska möten är olika kulturer i Norrbotten, den samiska, tornedalska, romska och svenska. Föremålen som användes i förstudien var repliker/kopior av föremål ur museets samlingar med koppling till länets olika kulturer och deras uttryck.

- Vårt arbete ligger helt i linje med länets gemensamma kulturplan som slår fast att alla barn ska ges möjlighet att påverka och kunna ta del av kulturen i Norrbotten, säger Katali Jarefjäll.

Öppnade februari 2016

Under våren 2014 pågick studierna på de bägge förskolorna. Därefter analyserades det insamlade materialet och resultaten sammanställdes i en rapport. Rapporten har legat till grund för innehåll och form utställningen som öppnade den 19 februari 2016 på Norrbottens museum. 

Utställningen Kan själv! -kulturhistoriska möten befinner sig nu på turné i hela länet. På varje utställningsort erbjuds mottagande arrangör och personal på de lokala förskolorna fortbildning i den speciella pedagogik som använts.

- De reaktioner vi hittills har fått från personal på förskolorna är stor förväntan och glädje över att det äntligen erbjuds något för de allra minsta barnen, avslutar Ida Renlund.

Rapport från förstudie Kan själv! - Kulturhistoriska möten (pdf 3 MB)


Utställningsturné i Norrbotten

Aktuell info om utställningsturnén


Projektblogg

Kan själv! - Kulturhistoriska möten - bloggen