• Damskor och näbbskor med Karesuando herrskoband Annika Josbrant © Norrbottens museum

Tomorrow:nexT är ett kulturprojekt som handlar om vems berättelser som visas, hörs och syns på våra museer.

Med projektet vill Norrbottens museum skapa möjlighet till ungdomars delaktighet och inflytande för att direkt kunna vara med och påverka utvecklingen av både museets verksamhet och utställningsmediet i sig. Deltagarna i projektet fungerar som konsulter, med specialistkompetensen: samisk ungdom i Norrbotten.

Tomorrow: nexT fokuserar på frågeställningar kring de nationella minoriteterna samt frågor om inflytande, delaktighet och demokrati för unga.  Vad händer när unga får ställa frågor och föra samtal kring sin identitet och kultur?

Projektet syftar till att:

  • Uppmärksamma, stärka, synliggöra och uttrycka de nationella minoriteternas kulturer.
  • Behandla samtida, aktuella och angelägna frågor som rör vår region och omvärld utifrån ungdomars synvinkel.
  • Stärka delaktighetsperspektivet, det vill säga  genom att undersöka hur samiska ungdomar vill bli representerade i museets utställningar och verksamhet. 
  • Utveckla en ny utställningsmetodik för Norrbottens museum, som tillvaratar erfarenheter, insikter och önskemål från nätverksarbete.
  • I nästa fas, producera en utställning, ett program eller annan produktion, som är angelägen, viktig och intressant för ungdomar i Norrbottens län.


Projektet genomförs 2014-2015 med medel från Statens kulturråd.