• Olof Östlund med metalltetektor i Kaunisvaara Mirjam Jonsson © Norrbottens museum

    Olof Östlund med metalltetektor i Kaunisvaara

  • Olof Östlund ritar. Väg 880. Frida Palmbo © Norrbottens museum

    Olof Östlund ritar. Väg 880.

  • Arkeologisk visning i skogen inför publik Kjell Öberg © Norrbottens museum

Norrbottens museums arkeologer söker och hittar fornlämningar. Bäst är det om fornlämningarna får ligga kvar orörda, men arkeologerna undersöker dem om de måste tas bort. Norrbottens museums arkeologer sprider kunskap om fornlämningar och förhistoria till både vuxna och barn.

Arkeologernas uppgift är att ta reda på om det finns fornlämningar som riskerar att skadas av det moderna samhällets behov. Alla fornlämningar är skyddade av Kulturmiljölagen (KML), men länsstyrelsen kan ge tillstånd till att ta bort fornlämningar om samhällsnyttan är större än fornlämningens värde. Då brukar länsstyrelsen ställa krav att fornlämningen först undersöks arkeologiskt (det vill säga grävs ut). Om fornlämningar riskarar att skadas av planerade markexploateringar och länsstyrelsen därför anser att de måste tas bort, ingår det i arkeologernas arbetsuppgifter att undersöka och dokumentera dem. En undersökt fornlämning är borta för all framtid, så det är viktigt att dokumentationen om den finns kvar.

Norrbottens museum utför varje år flera arkeologiska uppdrag. Arkeologerna har bred kompetens och stor erfarenhet av att utföra arkeologiska utredningar, arkeologiska förundersökningar och arkeologiska undersökningar i länet.

Norrbottens museums arkeologiverksamhet har som uppgift att undersöka lagskyddade lämningar när det krävs, ta fram kunskap om länets kulturarv och berätta om det som påträffas. Utöver de arkeologiska undersökningarna erbjuds föreläsningar och rådgivning om arkeologi, fornlämningar eller fornfynd i länet. Arkeologerna tar gärna emot tips om fornfynd och möjliga fornlämningar i Norrbottens län.

Kulturmiljöavdelningen har både arkeologisk och bebyggelseantikvarisk kompetens och kan därför också erbjuda miljökonsekvensanalyser på ett tidigt stadium i planeringsprocessen.