• Frida mäter in positionen på ett gammalt stängsel på en myr med hjälp av handdator/GPS. Olof Östlund © Norrbottens museum

  Frida mäter in positionen på ett gammalt stängsel på en myr med hjälp av handdator/GPS.

 • Frameroderad härd vid Hornavan Åsa Lindgren © Norrbottens museum

  Frameroderad härd vid Hornavan

 • Kvartsskrapa vid fornminnesinventering Åsa Lindgren © Norrbottens museum

  Kvartsskrapa vid fornminnesinventering

 • Åsa Lindgren håller ett bryne hittad nära en framsköljd härd vid Hornavan Lars Liedgren © Norrbottens museum

  Åsa Lindgren håller ett bryne hittad nära en framsköljd härd vid Hornavan

 • Åsa Lindgren håller utrasad skörbränd sten som indikerar härd Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Åsa Lindgren håller utrasad skörbränd sten som indikerar härd

 • Mirjam Jonsson och Olof Östlund, arkeologer i kvällsarbete med dataöverföring under fältarbetet. Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Mirjam Jonsson och Olof Östlund, arkeologer i kvällsarbete med dataöverföring under fältarbetet.

 • Carina Bennerhag står vid en skärvstenskoncentration i kanten av en sandtäkt. Olof Östlund © Norrbottens museum

  Carina Bennerhag står vid en skärvstenskoncentration i kanten av en sandtäkt.

 • Olof registrerar fornlämning hittad i stig. Skärvstenar och brända ben tyder på en boplats av stenålderskaraktär.. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Olof registrerar fornlämning hittad i stig. Skärvstenar och brända ben tyder på en boplats av stenålderskaraktär.

 • Rapportframsida för specialinventering i Mellan is och hav-projektet Olof Östlund © Norrbottens museum

  Rapportframsida för specialinventering i Mellan is och hav-projektet

Arkeologiska inventeringar är en form av grundforskning. Den fyller kunskapsluckor om vilka fornlämningar som finns och var de finns, vilket ökar möjligheten för länsstyrelsen och andra aktörer att fatta rätt beslut när markexploateringar planeras. Kunskapen öppnar också möjligheter för vidare forskning.

Fornminnesinventeringen bedrevs i statlig regi via Riksantikvarieämbetets regionkontor. I Norrbotten fanns ett sådant regionkontor 1984–1995 i Luleå. Efter kontorets nedläggning har fornminnesinventeringen till och från drivits vidare av de regionala museerna Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum, Silvermuseet i Arjeplog och Norrbottens museum, i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län och helt eller delvis bekostade av Riksantikvarieämbetet.

Det finns flera typer av specialinventeringar. Några av de tidigare specialinventeringarna utfördes på uppdrag av exploatörer inför planerade exploateringar (idag sker detta inom ett tydligt regelverk i form av arkeologiska utredningar). Syftet med andra specialinventeringar har varit att ge svar på specifika frågor, exempelvis sökandet efter en viss typ av lämningar; tidiga järnframställningsplatser, eller de tidigaste kustbundna stenåldersboplatserna. Andra specialinventeringar har haft samma upplägg som den formella inventeringen, men finansierats och utförts av respektive institution (Silvermuseet och Norrbottens museum).

Under en fornminnesinventering söker arkeologerna förutsättningslöst igenom ett kartblad på jakt efter alla typer av fornlämningar och kulturlämningar. Alla typer av inventeringar kräver noggranna kartanalyser och genomgång i arkiv innan man ger sig ut i fält för att söka efter dem.

Stora delar av Norrbotten har fortfarande inte genomgåtts av någon systematisk fornminnesinventering. Mindre än hälften av länet har berörts av den. Mer om fornminnesinventeringen finns att läsa här:


Fornminnesinventering i Norrbotten