Känner du till att fornlämningar är skyddade enligt lag? Enligt kulturmiljölagen är alla fornlämningar skyddade, vilket betyder att det är förbjudet att göra ingrepp i en fornlämning utan tillstånd.

Lagen gäller både för fornlämningar vi känner till sedan tidigare och för okända som inte ännu blivit registrerade. Med andra ord får du inte ta bort, gräva ut, täcka över eller skada en fornlämning utan tillstånd. Området runt en fornlämning är också skyddat enligt samma lag.

Om någon vill exploatera mark där fornlämningar finns måste det först undersökas om och hur lämningarna kommer att påverkas. Det är Länsstyrelsen som tar beslut som har med fornlämningarnas lagskydd att göra. Myndigheten beslutar till exempel hur stort fornlämningarnas skyddsområden ska vara. Det är bara länsstyrelsen som kan ge tillstånd att utföra exploateringar om någon har en fornlämning på sin mark.  

Om du vill veta mer om lagen som finns beskriven i Svensk författningssamling (SFS 1988:950), kan du till exempel läsa i Sveriges rikes lagbok eller på Riksdagens hemsida (se länkarna längst ned på den här sidan). Förutom kulturmiljölagen finns även andra lagar som beskriver hur fornlämningar och området de ligger i ska behandlas. Detta kan du läsa om i Miljöbalken och i Skogsvårdslagen.


Länkar:

Svensk forfattningssamling Kulturmiljölagen (1988:950) 
Om kulturminneslagen på Riksantikvarieämbetets hemsida 
Om 2004 års ändringar i Kulturmiljölagen (blogginlägg på Norrbottens museums kulturmiljöblogg)

Miljöbalken (1988:808)

Skogsvårdslagen (1979:429) 
Skogsvardslagen på myndigheten Skogsstyrelsens hemsida