Känner du till att fornlämningar är skyddade enligt lag? Enligt kulturmiljölagen är alla fornlämningar skyddade, vilket betyder att det är förbjudet att göra ingrepp i en fornlämning utan tillstånd.

Lagen gäller för fornlämningar vi känner till sedan tidigare, men också för okända lämningar som ännu inte registrerats. Med andra ord får du inte ta bort, gräva ut, täcka över eller skada en fornlämning utan tillstånd. Området runt en fornlämning är också skyddat enligt samma lag.

Vill man exploatera mark där fornlämningar finns måste det först undersökas om och hur lämningarna kommer att påverkas. Det är länsstyrelsen som fattar beslut som har med fornlämningarnas lagskydd att göra. Myndigheten besluter till exempel hur stort fornlämningarnas skyddsområden ska vara. Endast länsstyrelsen kan ge tillstånd att utföra exploateringar om någon har en fornlämning på sin mark.  

Vill du veta mer om lagen som finns beskriven i Svensk författningssamling (SFS 1988:950), kan du till exempel läsa i Sveriges rikes lagbok eller på Riksdagens hemsida (se länkarna längst ner på den här sidan). Förutom kulturmiljölagen finns även andra lagar som beskriver hur fornlämningar och området de ligger i ska behandlas. Detta kan du läsa om i Miljöbalken och i Skogsvårdslagen.


Länkar:

Svensk forfattningssamling Kulturmiljölagen (1988:950) 
Om kulturminneslagen på Riksantikvarieämbetets hemsida 
Om 2004 års ändringar i Kulturmiljölagen (blogginlägg på Norrbottens museums kulturmiljöblogg)

Miljöbalken (1988:808)

Skogsvårdslagen (1979:429) 
Skogsvardslagen på myndigheten Skogsstyrelsens hemsida