Den jurybedömda konstsalongen äger rum på följande platser: Konsthallen i Luleå 2 juni­–22 augusti. Norrbottens museum 2 juni­–22 augusti. Skellefteå Konsthall 9 juni–26 augusti. Västerbottens museum i Umeå 6 juni–16 september.

Nu är det klart vilka som ingår i jurygrupperna

Jury Norrbotten:
Annika von Hausswolff, konstnär, Göteborg
Linda Nordlander Frisk, intendent/curator, Härnösands konsthall

Jury Västerbotten:
Marianne Lindberg de Geer, konstnär, Stockholm
Daniel Werkmäster, museichef/curator, Uppsala

 

Vad är en Konstsalong?
Konstsalonger är, och har under lång tid varit, en neutral plattform för det svenska konstlivet. Salongen som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som nybörjare, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar en riktning om tiden vi befinner oss i.

Varför en Botniasalong?
Syftet med Bothniasalong 2018 är att genom samverkan mellan länen skapa fyra intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap i de nordliga regionerna.

Material och tema
Salongen välkomnar konst i olika material och i alla dess uttrycksformer. Temat är fritt. Högst tre verk och samtliga ska vara till salu. Verken får inte vara äldre än tre år.

Juryn
De två jurygrupperna, en för Norrbotten och en för Västerbotten, består av en konstnär och en representant för en konstinstitution. Jurygrupperna fördelar självständigt antagna bidrag mellan vardera läns två utställningsplatser.

Arrangörer
Bothniasalong 2018 är ett gemensamt arrangemang av Konsthallen i Luleå, Norrbottens museum, Skellefteå Konsthall och Västerbottens museum.

Vem får söka?
Den som är bosatt och verksam i Västerbotten eller Norrbotten eller har annan anknytning till något av länen. Sökande ska ha fyllt 18 år. Enskilda såväl som grupper är välkomna att söka.

Går det att söka till båda länen?
Det går bra att söka till och medverka i båda länen. Urvalet från juryn i Västerbotten visas på Västerbottens museum och Skellefteå Konsthall. Urvalet från juryn i Norrbotten visas på Konsthallen i Luleå och Norrbottens museum. Unika verk kan alltså endast komma i fråga för ett län, medan olika delar av samma upplaga, serie eller svit kan visas i båda länen.

Ansökan
För att anmälan ska accepteras måste insänt material – ansökan, märkta fotografier, digitala bilder, beskrivning, skiss, URL-adress för webbaserade verk – vara jurygrupperna till handa senast 31 mars 2018. Konstverken ska inte skickas med ansökan. Önskas insänt material i retur ska den sökande bifoga returkuvert med adress och porto. Juryns beslut, som inte kan överklagas, sänds ut per e-post under vecka 16 till samtliga sökanden.

Följande information ska finnas i ansökan:
Namn
Personnummer
E-postadress
Telefon
Postadress
Beskrivning av länsanknytning

Om vart och ett av verken ska följande anges:
Titel, tillkomstår, teknik, mått, speltid för video, pris I förekommande fall: upplagans storlek, antal till salu. Ansökan tillsammans med bifogade filer vilka inte bör överstiga sammanlagt 10 MB, skickas till
för Västerbotten: salong18@vbm.se eller Salong 18, Västerbottens museum, Box 3183, 903 04 Umeå
för Norrbotten: Salong18@lulea.se eller Salong 18, Konsthallen, Kulturens Hus, 971 79 Luleå

Beslut
Juryns beslut sänds ut till samtliga som sökt senast vecka 16.  Juryns beslut kan inte överklagas.

Villkor för antagna
De antagna står själva för utrustning, material och teknik till sina verk och ska tillse att verken görs färdiga att visas. Någon utställningsersättning utgår inte. Arrangörerna tar ingen provision vid försäljning. Museernas och konsthallarnas butiker förmedlar köp, betalning och leverans görs upp mellan konstnär och köpare. Prisuppgifter i ansökan är bindande. Antagna ansvarar för att deras verk inkommer till någon av de fyra utställningsplatserna. Arrangörerna står för eventuell vidaretransport aktuell utställningsplats. Leveranser ska vara tydligt märkta med museets eller konsthallens namn och upphovspersonens/ernas namn. Inlämning äger rum 7–11 maj 2018.

Kontakt och info
Norrbottens museum: matilda.c.eriksson@norrbotten.se
Västerbottens museum: suzanne.steneberg@vbm.se 070-396 51 34
Skellefteå Konsthall: anna-karin.larsson@skelleftea.se 0910-71 29 13
Konsthallen i Luleåhans.sundvall@lulea.se