• Dokumentation av fäbodlämning i Antnäs. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Dokumentation av fäbodlämning i Antnäs.

 • Kvartsskrapa vid fornminnesinventering Åsa Lindgren © Norrbottens museum

  Kvartsskrapa vid fornminnesinventering

 • Järnframställningsugn i Sangis Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Järnframställningsugn i Sangis

 • Inmätning av fynd och anläggningar är en viktig del av arbetet. Åsa Lindgren uppgift den här gången. Det sker med en digital mätstation, en totalstation. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Inmätning av fynd och anläggningar är en viktig del av arbetet. Åsa Lindgren uppgift den här gången.

 • Handgrävning vid dikeskant vid väg 555. Carina Bennerhag, Åsa Lindgren oxh Olof Östlund gräver på bilden. Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Handgrävning vid dikeskant vid väg 555. Carina Bennerhag, Åsa Lindgren oxh Olof Östlund syns i bild.

Projekt

Genom åren har arkeologerna på Norrbottens museum genomfört flera projekt som alla har bidragit till förbättrad kunskap om forntiden i Norrbotten. Undersökta fornlämningar finns i ett tidsspann från tiden när inlandsisen började lämna Norrbotten för nästan 11 000 år sedan, till lämningar som endast är några hundra år gamla.

Uppdragsarkeologi

Norrbottens museum utför varje år flera uppdragsarkeologiska arbeten åt företag som har behov av de tjänster som museets arkeologer kan tillhandahålla.

Uppdragsarkeologi är den som utförs i samband med det moderna samhällets exploatering av mark, exempelvis vägar, järnvägar, hus, gruvor eller annat som ska byggas. Ifall länsstyrelsen misstänker eller vet att fornlämningar finns på marken, kan de kräva att exploatörer betalar för en arkeologisk insats. I Kulturminneslagen är alla fornlämningar skyddade och tillstånd krävs för att avlägsna dem. Tillståndet brukar ges först efter att arkeologerna undersökt och dokumenterat lämningarna ordentligt.

Fornminnes- och specialinventeringar

Arkeologiska inventeringar är en form av grundforskning. Den fyller kunskapsluckor om vilka fornlämningar som finns och var de finns, vilket ökar möjligheten för länsstyrelsen och andra aktörer att fatta rätt beslut när markexploateringar planeras. Kunskapen öppnar också möjligheter för vidare forskning.

Fornminnesinventeringen bedrevs i statlig regi via Riksantikvarieämbetets regionkontor. I Norrbotten fanns ett sådant regionkontor 1984–1995 i Luleå. Efter kontorets nedläggning har fornminnesinventeringen till och från drivits vidare av de regionala museerna Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum, Silvermuseet i Arjeplog och Norrbottens museum, i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län och helt eller delvis bekostade av Riksantikvarieämbetet.

Det finns flera typer av specialinventeringar, och några av de tidigare utfördes på uppdrag av exploatörer inför planerade exploateringar (idag sker detta inom ett tydligt regelverk i form av arkeologiska utredningar). Syftet med andra specialinventeringar har varit att ge svar på specifika frågor, exempelvis sökandet efter en viss typ av lämningar; tidiga järnframställningsplatser eller de tidigaste kustbundna stenåldersboplatserna. Andra specialinventeringar har haft samma upplägg som den formella inventeringen, men finansierats och utförts av respektive institution (Silvermuseet och Norrbottens museum).

Under en fornminnesinventering söker arkeologerna förutsättningslöst igenom ett kartblad på jakt efter alla typer av fornlämningar och kulturlämningar. Alla inventeringar kräver noggranna kartanalyser och genomgång i arkiv innan man ger sig ut i fält för att söka efter dem.

Stora delar av Norrbotten har fortfarande inte genomgåtts av någon systematisk fornminnesinventering − mindre än hälften av länet har berörts. 

Mer om fornminnesinventeringen finns att läsa här: Fornminnesinventering i Norrbotten