• Masugnsbyn Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Masugnsbyn

 • Masugnsbyn Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Masugnsbyn

 • Masugnsbyn Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Masugnsbyn

 • Masugnsbyn Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Masugnsbyn

 • Masugsnbyn Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Masugsnbyn

 • Rödbergsfortet Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Rödbergsfortet

 • Porjus kraftstation Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Porjus kraftstation

 • Nautanen Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Nautanen

 • Nautanen Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Nautanen

 • Nautanen Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Nautanen

Vi lever idag i ett industrisamhälle. Det märks inte minst i Norrbotten som till stor del präglas av stora industrier inom basnäringar som skog, malm och vattenkraft.

Förutom de stora industrierna så har en mer småskalig industriverksamhet haft stor betydelse för länets utveckling.

Norrbottens teknologiska megasystem

Tack vare malmfyndigheterna i malmfälten, startade en omfattande process som har fått mycket stor betydelse för länet. Malmen har varit känd sedan 1600-talet, och olika försök har gjorts för att få lönsamhet i en brytning.

Först under slutet av 1800-talet lyckades detta, när man byggde malmbanan – järnvägen som sträcker sig mellan malmhamnarna i Narvik och Luleå. Syftet med järnvägen var att möjliggöra en effektiv utskeppning av malmen från Gällivare och Kiruna. För att i sin tur möjliggöra en effektiv drift av järnvägen, liksom genomföra malmbrytningen i gruvorna, behövdes elförsörjning. Denna säkrades genom byggandet av kraftstationen i Porjus.

I takt med att norra Sveriges exploaterades, malmen blev allt värdefullare och malmbanan blev en viktig del i landets infrastruktur, ökade behovet av en förändrad försvarspolitik i Sverige. Ett resultat av detta är byggandet av Bodens fästning och inrättandet av Bodens garnison, som skulle värna länet och dess tillgångar.

Dessa olika satsningar är beroende av varandra, och kan ses som en helhet. Sammantaget brukar de kallas Norrbottens teknologiska megasystem, ett begrepp som myntades av professor Staffan Hansson, Luleå tekniska universitet, under 1990-talet.