• Gallejaur Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Gallejaur

 • Gallejaur Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Gallejaur

 • Tapetbårder Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Tapetbårder

 • Järnvägsstationen i Storsund Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Järnvägsstationen i Storsund

 • Kangos hembygdsgård Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Kangos hembygdsgård

 • Ladrestaurering i Manjärv Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Ladrestaurering i Manjärv

 • Sticktaksomläggning Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Sticktaksomläggning

Våra byggnadsantikvarier hjälper gärna till med rådgivning när du ska restaurera eller bygga om.

För att kunna hjälpa till behöver vi en beskrivning av fastigheten. Var finns den, hur den ser ut, ungefär hur gammal är den, vilka byggnadsmaterial den består av, hur används den? Bifoga även foton och eventuella ritningar. Rådgivningen är kostnadsfri.

 

Tips och råd vid restaurering

Den vardagliga skötseln och underhållet av byggnaden bör ske på ett varsamt och långsiktigt sätt med utgångspunkt från byggnadens karakteristiska egenskaper och kulturhistoriska värde. Vid underhåll och restaurering bör man använda samma typ av material, bearbetning och byggnadsteknik som användes när den byggdes. Då bidrar man samtidigt till att bygghantverket fortlever.

Vid åtgärder av skador bör så långt som möjligt originalmaterialet repareras, kompletteras och återanvändas och först i andra hand bytas. När virke måste ersättas används hellre nytt virke, som bearbetas med rätt metod, än återanvänt som är bearbetat på annat sätt än originalet. Takmaterial så som vindskivor och läkt bör alltid vara av nytt fullgott virke.

När man använder traditionella material och metoder kommer åtgärder i framtiden att vara förhållandevis enkelt att göra. Nya tillskott bör utföras så att de inte förvanskar helheten och dokumenteras eller märkas så att de går att urskilja från bevarade originalpartier.

Uppgifter om fastigheten

I museets arkiv eller bildarkiv kan det finns rapporter, dokumentationer och inventeringar som kan vara till hjälp om det saknas uppgifter om fastigheten.

Byggnadsvårdbidrag

Som fastighetsägare har man möjlighet att söka ett statligt byggnadsvårdsbidrag för antikvariska överkostnader i samband med restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det vill säga bidrag för åtgärder som blir dyrare när man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärde. Byggnadsvårdsbidrag söks hos länsstyrelsen.

För mer information om vad som är bidragsberättigat, ansökningsblankett med mera, kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten.


Kontakta byggnadsantikvarierna