• Irene Kemis lada i Jarhois Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

    Irene Kemis lada i Jarhois

  • Intill Irene Kemis lada i Jarhois ligger landskapet öppet Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

    Intill Irene Kemis lada i Jarhois ligger landskapet öppet

Jordbruk är och har varit en viktig del av vårt samhälle. Det har satt sina spår i landskapet och har stor betydelse för naturvärden och kulturvärden.

I Norrbotten präglas odlingslandskapet bland annat av älvdalar. Man kan se skillnad i byggnadstradition mellan kust och inland, och i Tornedalen finns influenser österifrån. Bland odlingslandskapets karaktärsbyggnader hör ängsladorna, liksom rundlogarna vid kusten. Museet har arbetat med restaureringsinsatser i ladlandskapet och genomfört en loginventering på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Ängsladan

Den norrbottniska ängsladan är ett av de mest karakteristiska dragen för det norrbottniska odlingslandskapet, och är vanligt förekommande i Norrbottens kustland. Ängsladan, och det med den förknippade landskapet, är dock starkt hotat. I dag återstår på sina håll endast cirka 15 % av de överloppsbyggnader som registrerats i samband med den ekonomiska kartans kartläggning på 1950-talet. 

Logar

Loginventeringen har varit inriktad på att söka kunskap om rundlogar inom ett område, där de har funnits och fortfarande är vanligt förekommande. Utmärkande för de åttkantiga rundlogarna i området är att de flesta har brutet sadeltak, så kallat mansardtak, samt att många är timrade med en typ av slätknut, så kallad laxknut. I Infjärden har museet funnit 69 rundlogar, samt några lång- och fyrkantslogar. De inventerade logarna har mätts, fotograferats, samt inprickats på karta.