Inom etnologi undersöks människornas vardagsliv i såväl historiska sammanhang som i nuet. Kulturella värderingar i vår kultur synliggörs genom att studera kulturbundna mönster i det materiella och det immateriella samt genom att ta del av människors tankar och föreställningar. Det handlar om att förstå människan som kulturvarelse och hur samspelet mellan kollektivet och individen formas och uttrycks.

Ordet etnologi är uppbyggt av de grekiska orden ethons (folk) och logos (kunskap) och tidigare kallades ämnet för folklivsforskning. Från början fanns ett stort fokus på kulturhistoria och den svenska allmogekulturen. På 1960-talet började folklivsforskarna intressera sig allt mer för samtiden och i början av 1970-talet valde man att byta namn till etnologi. Idag arbetar många etnologer med samtidsdokumentation men det historiska perspektivet finns med och spelar ofta en viktig roll vid tolkningen.

Norrbottens museums etnolog är på olika sätt involverad i det insamlingsarbete som ständigt pågår på Norrbottens museum. Metoderna varierar mellan deltagande observation, intervjuer och insamling av arkivmaterial i form av föremål, fotografier och annat källmaterial. Syftet är att materialet som samlas in ska kunna användas i utställningar, artiklar, föredrag, rapporter och arkiveras för att bevaras för framtiden.  

Etnologens arbete kan följas på Norrbottens museums kulturmiljöblogg.

 


Kontakt museets etnolog