Inom etnologi undersöks människors vardagsliv i historiska sammanhang och i nuet. Kulturella värderingar i vår kultur synliggörs om man studerar kulturbundna mönster i materiellt och immateriellt material, och genom att ta del av människors tankar och föreställningar. Etnologi handlar om att förstå människan som kulturvarelse och hur samspelet mellan kollektiv och individ formas och uttrycks.

Ordet etnologi är uppbyggt av de grekiska orden ethons (folk) och logos (kunskap) och tidigare kallades ämnet för folklivsforskning. Från början fanns ett stort fokus på kulturhistoria och den svenska allmogekulturen. På 1960-talet började folklivsforskarna intressera sig allt mer för samtiden och i början av 1970-talet valde man att byta namn till etnologi. Idag arbetar många etnologer med samtidsdokumentation men det historiska perspektivet finns med och spelar ofta en viktig roll vid tolkningen.

Etnologen är på olika sätt involverad i Norrbottens museums insamlingsarbete. Metoderna varierar mellan deltagande observation, intervjuer och insamling av arkivmaterial i form av föremål, fotografier och annat källmaterial. Material som samlas in ska kunna användas i utställningar, artiklar, föredrag och rapporter. Materialet ska även arkiveras för att bevaras för framtiden.  

Etnologens arbete kan följas på Norrbottens museums kulturmiljöblogg.

 

 


Kontakt museets etnolog