Forskningsprojekt om pandemins effekter i Norrbotten

Luleå tekniska universitet (LTU) har tilldelats 3,1 miljoner kronor av forskningsrådet FORMAS till ett projekt på 12 månader för att samla kunskap och erfarenheter från den pågående coronapandemin. Norrbottens museum är samarbetspart och har fått 802 000 kronor för att genomföra en bred insamling av erfarenheter från pandemin i länet.

Övergripande syfte för forskningsprojektet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering bland norrbottningarna. Dels utifrån länets karaktär och geopolitiska position, och dels med fokus på renskötsel och urfolket samer samt äldreomsorgen.

– Det är en fantastiskt att kunna delta i detta supra- och tvärdisciplinära forskningsprojekt. Vi bygger vidare på dokumentationen som vi genomförde under våren när pandemin bröt ut. Med det här projektet fördjupas också det strategiska samarbetet med LTU. I vår projektdel har vi tecknat samarbetsavtal med Piteå museum och Laponiatjuottjudus för intervjuer och kvalitativa undersökningar, säger Nils Harnesk, chef för Avdelning kulturmiljö på Norrbottens museum.

Datainsamlingen görs genom sociala medier, digitala frågelistor, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer. Insamlingen sker under pågående pandemi och blir ett underlag för historiska jämförelser, planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt planering av ett större forskningsprojekt.

– Vi är tre etnologer som ska verka för en bred insamling av människors erfarenheter av den pågående pandemin. Eftersom olika livsvillkor ger upphov till olika upplevelser kommer vi att arbeta särskilt med inkludering, mångfald och representation. Under arbetets gång kommer vi att ha en löpande dialog och på så sätt kunna använda oss av varandras kompetenser. I projektet ingår dessutom flera forskare inom olika ämnesområden vilket kan stärka insamlingsarbetet ännu mer, säger Paulina Öquist Haugen, etnolog vid Avdelning kulturmiljö, Norrbottens museum.

Frågor som ställs inom projektets deltagare är:

  • Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
  • Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
  • Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

 

Projektet som pågår 1 december 2020 – 30 november 2021 leds av May-Britt Öhman, LTU, Enheten för historia. Norrbottens museums projektdel sker i samarbete med Piteå museum och Laponiatjuottjudus.

Vid frågor, kontakta:

Nils Harnesk
Chef, Avdelning kulturmiljö, Norrbottens museum
nils.harnesk@norrbotten.se
 
070-642 79 94