Skifferdolk med djurhuvud

Dolken påträffades i slutet av 1970-talet i ett sandtag cirka 3 kilometer öster om Älvsbyn, mellan Nygård och Högheden. I närheten av fyndplatsen utförde Norrbottens museum arkeologiska undersökningar under sommaren 2014.

Dolken (Nbm 15 332) är tillverkad i rödbrun och grågrön skiffer och har en mycket slät yta efter att omsorgsfullt ha slipats vid tillverkningen. Den är ryggad på båda sidor i längdriktningen och både bladet och skaftet har ett rombiskt tvärsnitt. Den översta delen av skaftet har formen av ett djurhuvud, eventuellt älg eller hjort.

Genom att jämföra dolken med andra liknande fynd från fornlämningar som kunnat tidsbestämmas med hjälp av exempelvis C14-datering och studier av höjdkurvor, kan man ge även denna dolk en relativ datering. Skifferdolken kan därför dateras till så kallat senneolitikum, det vill säga ungefär 2400-1800 f.Kr.

Lösfynd

Dolken är inte hittad vid en arkeologisk undersökning, utan påträffades i slutet av 1970-talet av en privatperson som sedan lämnade den till Norrbottens museum. När föremål hittas utan tillsynes intakt fyndkontext kallas det "lösfynd". Just detta föremål hittades i eller i anslutning till ett sandtag som ligger inom en fornlämning som utgörs av en förhistorisk boplats. Fornlämningen var däremot inte känd vid tillfället då dolken hittades.

Det är förbjudet enligt lag att plocka med sig fynd som hör till en fornlämning. Om man är osäker på om man hittat ett fornfynd ska man kontakta arkeologerna på Norrbottens museum.

Fornlämningen

Den fornlämning i vilken dolken påträffades, utgörs alltså av en förhistorisk boplats. Av arkeologer kallas denna typ av boplats för "boplats utan synlig anläggning". Detta innebär att man inte kan se några tydliga konstruktioner inom fornlämningsområdet utöver spridda eldpåverkade stenar, så kallade skärvstenar eller skörbrända stenar. Fyndet av skifferdolken är ytterligare ett bevis för att människor vistats på platsen för mycket länge sedan.

Under sommaren 2014 utförde Norrbottens museums arkeologer arkeologiska undersökningar i närområdet till fornlämningen där dolken hittades. Förhoppningsvis kommer analyser av fynd och prover från undersökningarna att kunna ge säkrare dateringar och mer information om hur människor levde i området.

 

Mirjam Jonsson
Arkeolog, Norrbottens museum
(publicerad 2014)


Fler berättelser ur samlingarna  >