Kommun- och landstingsarkiv

Efter ett riksdagsbeslut 1862 infördes självstyre för rikets städer, socknar, landsting och församlingar den 1 januari 1863. Kommuner och landsting hade bildats, och med dem följde arkiven.

Kommunarkiv

Till en början var det främst fattigvården som sköttes av kommunerna, men efter hand tillkom fler arbetsuppgifter. Till exempel skolverksamheten som till en början var församlingarnas angelägenhet, men med tiden övergick till kommunal regi.

I kommunernas arkiv finns mängder av upplysningar om utvecklingen på det lokala planet, från 1863 och framåt. Här finns till exempel kommunstyrelsens, fullmäktiges och andra kommunala myndigheters protokoll och skrivelser, men också skolornas betygskataloger och klasslistor, bygglovsritningar, stadsplanekartor och mycket annat.

Det mesta i kommunernas arkiv är offentligt och får läsas av alla. Dock är en del material sekretessbelagt, till exempel handlingar från socialtjänst och fattigvård. Många kommunarkiv förvarar dessutom en del arkiv från lokala föreningar, företag, privatpersoner och gårdar. Ofta finns också annat intressant material att studera i arkiven, som fotografier och pressklipp.

Kommunarkiv i Norrbotten 

I Norrbotten finns fjorton kommuner, som var och en har sitt eget arkiv. Nedan finns länkar till dessa, dock har inte alla arkiv sin egen separata sida. Ofta ligger arkivfunktionen under kommunens kansli, tillsammans med diariet.

Landstingets arkiv

Norrbottens läns landsting bildades 1863, då självstyre för rikets städer, socknar, landsting och församlingar infördes. Landstingets arkiv avspeglar en lång verksamhet med hälso- och sjukvård, regional utveckling, allmänna kommunikationer, utbildning och kulturell verksamhet. Grans och Kalix Naturbruksskolor har varit en del av landstinget. Norrbottensmusiken och Norrbottens museum är en del av landstinget, eller Region Norrbotten som det heter nu.

Landstingets stora arkiv på Björkskatan i Luleå innehåller både administrativa handlingar och journaler från hälso- och sjukvård. Sekretess gäller för mycket som rör sjukvården, medan annat är offentligt och får läsas av alla.

Kontakta Regionarkivet arkiv för mer information, regionarkivet@norrbotten.se, telefon 0920-719 93 (helgfri måndag-fredag kl 07.30-16.00).