Bebyggelse

Här hittar du information om det norrbottniska kulturlandskapet och dess byggnader. Byggnaderna är det som syns mest av vårt gemensamma kulturarv. Genom att bevara länets byggnader, bevarar vi också vår historia.

Byggnadsantikvarierna erbjuder:

Rådgivning

Ska du restaurera eller bygga om kan det dyka upp problem och frågor. Vi erbjuder rådgivning i frågor som rör bebyggelse och byggnadsvård.

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan sker enligt bidragsförordningen och kulturminneslagen. När en fastighetsägare fått byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen ska en antikvarisk medverkande följa arbetets gång. Detta gäller också vid ändring av kyrkor och kyrkomiljön.

Kulturmiljöunderlag

Planeringsunderlag i form av en kulturmiljöanalys inför till exempel en exploatering, rivning eller ombyggnad. Analysen kan också ingå som en del i en miljökonsekvensbeskrivning.

Dokumentationer och inventeringar

Våra kulturhistoriska värdefulla hus är också historiska dokument. Husen kan ”berätta” om hantverksmetoder, arkitektur, samhällsutveckling, traditioner och om människorna som levt i och kring dem. För att all kunskap inte ska gå förlorad när byggnaden drar sin sista suck, behöver värdefulla byggnader dokumenteras för framtiden.

Vård- och underhållsplaner

Förebyggande underhåll är så klart det bästa för ett hus. En vård- och underhållsplan är till stor hjälp vid planering av det framtida underhållet. Då görs en grundlig genomgång av en byggnad och skador och hot kan upptäckas och rättas till. I vård- och underhållsplanen får man också instruktioner om exempelvis hantverksmetoder, material- och färgval samt råd vid rötskador och insektsangrepp med mera.

Yttranden

Vi svarar på remisser från kommuner och andra instanser i frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Vi gör även utredningar av byggnadsminnen.  

Kunskapsuppbyggnad

Vi genomför bland annat projekt, där vi samlar in kunskap och information om länets bebyggelse. På så sätt kan vi bidra till en ökad förståelse för vår gemensamma historia.  

Informationsinsatser

Föredrag, skolprogram, skylttexter, stadsvandringar för barn och vuxna.

Kyrkogårdsinventeringar


Kontakta Norrbottens museums byggnadsantikvarier om du har frågor kring byggnader och byggnadsvård.