Föreningen BARK för byggnadsantikvarier

1362474204

BARK är en förening för organisationer som bedriver byggnadsantikvarisk verksamhet med regionalt museiuppdrag. 

Föreningen ska gynna uppbyggnad och förmedling av byggnadsantikvarisk kunskap. Genom en ökad samverkan ökar förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar, utvecklingsorienterad byggnadsantikvarisk verksamhet med både regionala och överregionala styrkor. 

BARK består idag av Blekinge museum, Dalarnas museum, Gotlands museum, Jamtli, Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Kulturmiljö Halland, Kulturparken Småland, Länsmuseet Gävleborg, Murberget - Länsmuseet Västernorrland, Norrbottens museum, Regionmuseet Kristianstad, Stockholms läns museum, Sörmlands museum, Upplandsmuseet, Värmlands museum, Västarvet, Västerbottens museum, Örebro länsmuseum, Östergötlands länsmuseum. Kommande år har vi för avsikt att jobba vidare med att göra föreningen rikstäckande.

BARK har som målsättning:

  • Att främja medlemmarnas intressen genom samverkan
  • Att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet som är kvalitativt högtstående, effektiv och museibaserad
  • Att skapa ett öppet samarbetsklimat och en kreativ kunskapsbyggande miljö med överregionala horisonter
  • Att stödja medlemmarnas antikvariska verksamhet så att ägarna kan förvalta och utveckla resultaten i sina respektive museer och regioner
  • Att genom samverkan bättre nyttja och utveckla medlemmarnas kompetens samt gemensamt arbeta för en samordning och utveckling av verksamheterna.

Föreningen BARK