Polar Hotel, Älvsbyn

Polar Hotel i Älvsbyn har präglats av olika formgivare genom tre decennier till vad det är idag.

På platsen för Polar Hotel stod tidigare provinsialläkarvillan "Villa Sparta", uppförd i 1900-talets början. Villan fick sitt namn eftersom dess ägare var en varm sympatisör till Grekland i landets krig mot Turkiet. När hotellet uppfördes fick det namnet "Hotell Sparta" och vid utbyggnaden 1988-89 byttes namnet till "Villa Spata – hotell & restaurant", för att ännu tydligare anknyta till historien. Namnet ersattes 2003 av det mindre historieserande "Polar Hotel".

Hotellet uppfördes av Älvsbyns kommun 1961. 1990 sålde kommunen hotellet för att sedan återköpa det 1994 och avyttra det 2001. Sedan 2003 ägs det av Polaria Fastigheter AB.

NAB Konsult är ansvarig för gestaltning och konstruktion av alla byggnadsetapperna. Den första hotellbyggnaden ritades 1961 av Göte Lundström. Den nordvästflygeln ritades av Gunnar Grönlund 1975 och den stora om- och tillbyggnaden 1988-89 gestaltades av Mats Tormod.

Formgivning av hotellet

Polar Hotels successiva tillkomst präglas av att olika arkitekter formgett det under tre decennier. Verksamhetens utveckling och expansion är avläsbar, och ideal och traditioner har under perioderna skapat olika uttryck: 1960-talets modernistiska uppbyggnad med strama fönsterband och platta tak, rustika, skulpterade fasader med mönstermurning och pilastrar från 1980-talet.

De självständigt gestaltade huskropparna speglar olika arkitektoriska och konstruktionsmässiga ideal och normer. Samtidigt som proportioner, material och kulörer är samspelta. En dominans av tegelfasader och en horisontell orientering bryts dock av ett fem våningar högt mittparti klätt i falsad, högblank stålplåt. Teglets enhetliga färgskala bryts förutom av plåten även av detaljer i svart, vit och gult.

Hotellets orgelbundna planform, med flyglar som utgår från ett centralt entréparti, är ett resultat av det etappvisa uppförandet. Hotellrum upptar hela anläggningen, med undantag för sydostlängan och källaren där restaurang, pub och kök respektive konferensvåning, relaxavdelning och förråd inryms.

Hotellets interiör

Interiört är färgsättningen homogen och diskret. Väggar i vita nyanser och golv i gråa och bruna kulörer dominerar. Dörrar, snickerier och möbler är utförda i teak och teakfaner.

Merparten av inredning och möblering tillkom under ombyggnaden i slutet av 1980-talet, men både 1960- och 1970-talen har lämnat spår i interiören. Exempelvis plåtribbtak med infällda armaturer i hotellrumskorridorer och restaurang. Hallen i konferensvåningen är inredd som en klassiserande pastisch med pilasterliknande portomfattningar och detaljer i guld.

 


Modern arkitektur i Norrbotten

Norrbottens museum genomför ett projekt "Modern arkitektur i Norrbotten" där avsikten är att belysa den bebyggelse som uppförts i länet under perioden 1950-2000. Gemensamt för de byggnader som dokumenteras är att de är arkitektoriskt intressanta och tillsammans speglar spännvidden av Norrbottens byggda kulturav.

Polar Hotel, Älvsbyn (pdf 2766 kB)

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Älvsbyn >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >