Tullstationen, Haparanda

En konsekvens av 1808-1809 års krig, som i Sverige kallas Finska kriget, var att Sverige och Finland skiljdes åt. Finland blev ett storfurstendöme under Ryssland och Sverige gick miste om den östra delen av sitt rike. Gränsen drogs i Tornedalen, längs Torne- och Muonioälvarna.

Haparanda var ursprungligen en mindre by, men expanderade kraftigt under början av 1800-talet. Den gamla handelsstaden Torneå, hamnade på finska sidan om gränsen och ursprungligen planerades denna att ersättas av Karl Johans stad som grundades utanför Nikkala 1812. Det blev istället Haparanda som växte fram som den nya handelsplatsen vid gränsen. 1821 blev Haparanda köping, och 1842 övertogs stadsprivilegierna från Karl Johans stad.

Tullväsendet

Tullstationen Haparanda Gamla Byggnaden Foto Daryoush Tahmasebi

Tullverket är en statlig myndighet som bland annat ska att bevaka trafiken till och från utlandet, och se till så att Sveriges bestämmelser om införsel och utförsel av varor följs. I Haparanda finns tre generationers tullhus. Den äldsta, även kallat Gula huset, uppfördes 1840. Detta ersattes vid mitten av 1900-talet av ett tullhus av helsingborgstegel, som i sin tur ersattes av en ny tullstation 1980.

Den gränslösa staden

Det har länge funnits ett nära samarbete mellan Haparanda och Torneå, bland annat som ett resultat av att den nordiska arbetsmarknaden blev fri på 1950-talet. När Sverige gick med i EU underlättades samarbetet ytterligare. De senaste åren har mycket gjorts för att också bygga samman städerna.

Tullhusen hör till det som fortfarande visar spår av riksgränsen. Den yngsta anläggningen, tullstationen från 1980, började avvecklas 2004 i samband med omorganisation inom Tullverket. Idag ägs den av Ikea-koncernen.

Tullstationen

Tullstationen Haparanda Foto Daryoush Tahmasebi

Tullstationen, med kontorshus och två mindre vakthus, stod klar 1981. Det uppfördes vid E4:an nära gränsen och gestaltades medvetet som en solitär, omgiven av gräsytor och vägar. Det skulle inte vara möjligt att missa tullstationen och det skulle också vara svårt att passera obemärkt.

Tullstationen Haparanda2 Foto Daryoush Tahmasebi

Byggnaden har en oregelbunden form, där i stort sett varje funktion rymdes i en för ändamålet anpassad byggnadskropp. Här fanns bland annat kontor, omklädningsrum, förhörsrum, visitationshall, varumottagning, garage och arkiv. Tullstationen är en relativt stor byggnad, där det mörkbruna fasadteglet präglar intrycket. Byggnaden har en horisontal orientering, ett resultat bland annat av fönsterbanden och det flacka taket. 

När tullverksamheten avvecklats har byggnaden delvis byggts om för annan verksamhet. 2006 öppnade sportbaren O´Learys i lokalerna, men gick året därpå i konkurs.

Tullstationen Haparanda1 Foto Daryoush Tahmasebi

Platsen, tidigare väl vald för gränsbevakningen, har nu blivit attraktiv när Haparanda och Torneå byggs samman och gränsen ska överbryggas. Tullstationen i Haparanda ritades av NAB Konsult.


Läs mer

  • Gradin, Eva & Tahmasebi, Daryoush, Haparanda. "IKEA-effekten: En gränslös utmaning", 2008. Norrbottens museum, dnr 594-2006.
  • Karlsson, Lina, "Tullstation, Haparanda". Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten, 2005. Norrbottens museum, dnr 490-2005.
  • Karlsson, Lina & Sjöholm, Jennie, "Vilka hus! Vilka hus? Modern arkitektur i Norrbotten", Luleå, 2007.

Texten om Tullstationen bygger på dessa rapporter.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Haparanda >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >