Ormen långe, Svappavara

Då gruvanläggningen i Svappavaara stod klar 1965 ansågs den vara världens modernaste. Etableringen innebar en kraftigt ökad befolkning. Det ledde till att en större utbyggnad av byn planerades, vilket resulterade i Ormen långe.

Byggandet av flerbostadshuset skulle följas av uppförandet av egnahemsbebyggelse med såväl kedjehus, friliggande villor samt service- och centrumbyggnader. Det enda som kom att uppföras var dock Ormen långe. Delar av byggnaden är i dag kallställd. Byggnaden är omkring 200 meter lång och fyra våningar högt, byggd i en välvd form. Den var tänkt att skärma av den lägre bebyggelsen mot nordanvindarna.

Klimatanpassning var en bärande idé i utformningen av bebyggelsen. Det märks också i att alla balkonger ligger mot söder, medan fasaden på norra sidan är mer sluten med färre fönster. Takfoten som vetter mot söder har vinklats upp, även det för att skärma av vinden.

Ormen långe är byggd av prefabricerade element, fasaden är spritputsad lättbetongplank som har målats gul. Takfot och balkonger är av trä, målade mörkt brunsvarta. Flerbostadshuset rymmer 88 lägenheter, fördelat på 1-4 rum och kök. I markplan finns en lång gång som förbinder trapphusen med varandra, och man når även tvättstugor och förråd genom denna. Detta är delvis betingat av klimatanpassningen.

Ormen långe i Svappavaara uppfördes 1964-1965 som en första del i ett större stadsplaneprojekt kallat Ansikte mot söder, ritad av Ralph Erskine.

Gruvnäringens påverkan

Svappavaara etablerades på 1650-talet som ett gruvsamhälle när man upptäckte kopparmalm i området. Gruvbrytningen pågick till slutet av 1600-talet. Byn omvandlades till en jordbruksby, även om det under 1700- och 1800-talen gjordes flera försök att bryta såväl koppar- som järnmalm.

Under 1950-talet genomfördes omfattande prospekteringar internationellt i syfte att möta en ökad efterfrågan på bland annat järnmalm. 1957 undersöktes Leveäniemimalmen i Svappavaara och LKAB beslöt att öppna gruvan. 1965 var gruvanläggningen klar, och den ansågs då vara världens modernaste. Året innan var järnvägen mellan Svappavaara och Kiruna färdigbyggd.

När gruvan etablerades innebar det en kraftigt ökad befolkning i byn – 1961 bodde omkring 400 personer i byn och 1964 hade folkmängden mer än fördubblats till omkring 1 000 invånare. Det var med anledning av detta som en större utbyggnad av byn planerades, vilket resulterade i Ormen långe.

Befolkningsutvecklingen blev inte den tänkta, och utbyggnaden av bostäder och samhällsservice genomfördes inte som planerat. Närheten till Kiruna och serviceutbudet där bidrog till att underlaget inte var tillräckligt. Med tiden fick man också bättre förutsättningar att arbetspendla från Kiruna. Gruvan sysselsatte inte heller så många som man först räknat med. Under gruvkrisen 1976-1982 påverkades gruvnäringen kraftigt med minskad produktion. Gruvan i Svappavaara stängdes 1983.


Läs mer:

  • Egelius, Mats, "Ralph Erskine, arkitekt", Stockholm 1988.
  • Engström, Agneta, "Bedömning av kulturhistoriskt värde och förslag till skyddsföreskrifter Ormen långe, kv Bergsmannen 1, Svappavaara, Kiruna stad, Jukkasjärvi socken", Norrbottens museum 2000. Norrbottens museums dnr 2000/0677. Länsstyrelsen i Norrbottens dnr 221-11374-99.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Kiruna >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >