Kunskapsbank

Våra byggnadsantikvarier hjälper gärna till med rådgivning när du ska restaurera eller bygga om.

För att kunna hjälpa till behöver vi en beskrivning av fastigheten. Var finns fastigheten, hur ser den ut, hur gammal är den, vilka byggnadsmaterial den består av, hur används den? Bifoga även foton och eventuella ritningar. Rådgivningen är kostnadsfri.

Tips och råd vid restaurering

Vardaglig skötsel och underhåll av byggnaden bör ske på ett varsamt och långsiktigt sätt, utifrån byggnadens karakteristiska egenskaper och kulturhistoriska värde. Vid underhåll och restaurering bör man använda samma typ av material, bearbetning och byggnadsteknik som användes när den byggdes. Då bidrar man samtidigt till att bygghantverket lever vidare.

Vid åtgärder av skador bör så långt som möjligt originalmaterialet repareras, kompletteras och återanvändas och först i andra hand bytas ut. När virke måste ersättas används hellre nytt virke som bearbetas med rätt metod, än återanvänt som är bearbetat på annat sätt än originalet. Takmaterial såsom vindskivor och läkt bör alltid vara av nytt fullgott virke.

Använder man traditionella material och metoder kommer åtgärder i framtiden att vara förhållandevis enkelt att göra. Nya tillskott bör utföras så att de inte förvanskar helheten, samt dokumenteras eller märkas så att de går att urskilja från bevarade originalpartier.

Uppgifter om fastigheten

I museets arkiv eller bildarkiv kan det finns rapporter, dokumentationer och inventeringar som kan vara till hjälp om det saknas uppgifter om fastigheten.

Byggnadsvårdbidrag

Som fastighetsägare kan man söka statligt byggnadsvårdsbidrag för antikvariska överkostnader när man ska restaurera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det vill säga bidrag för åtgärder som blir dyrare när man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärde. Byggnadsvårdsbidrag söks hos länsstyrelsen.

För mer information om vad som är bidragsberättigat, ansökningsblankett med mera, kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten.


Kontakta byggnadsantikvarierna